Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,s.1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy Karolina-Sport.pl. (zwany dalej: „Sklepem”).

  1. Właścicielem Sklepu i Administratorem Dan

  2. ych Osobowych jest Firma „Karolina” Wiesław Wojdyło, ul. Krakowska 8, 33-100 Tarnów NIP: 871 140 50 08

3. Karolina-Sport.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep, dlatego poniżej publikuje zasady przetwarzania danych osobowych interesariuszy Sklepu.

4. Jako Interesariusza Sklepu uznaje się osobę fizyczną lub prawna, która jest zainteresowana złożeniem zamówienia w Sklepie lub poznaniem oferty Sklepu, w celach indywidualnie określonych przez ten podmiot.

5. Za Klienta Sklepu uznaje się podmiot, który kiedykolwiek złożył zamówienie w Sklepie, bądź nie złożył go, lecz spełnia warunki kwalifikujące go jako Interesariusza.


§ 1

Sposób zbierania danych

1. Karolina-Sport.pl gromadzi informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwanymi dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, a także dane osób prawnych. Obowiązek podania danych osobowych wynika z wykonywania umowy przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f)RODO)

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta;

b) jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie;

c) wysłania przez Klienta wiadomości do Sklepu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu;

d) zgłoszenia reklamacji lub zwrotu;

e) wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych;

f) profilowania w sposób zautomatyzowany.

3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące dane:

a) Adres e-mail;

b) Imię i nazwisko;

c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

d) Numer telefonu;

e) W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.

4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta lub zgłoszeniu w dowolny sposób do Sklepu zmiany tych danych

5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest identyczny jak przy rejestracji Konta w Sklepie. Klienci podają następujące dane:

a) Adres e-mail;

b) Imię i nazwisko;

c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

d) Numer telefonu;

e) W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.

6. W przypadku wysłania przez Klienta wiadomości do Sklepu za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu, przekazywane przez Klienta są co najmniej następujące informacje:

a) Adres e-mail;

7. W przypadku zgłaszania reklamacji lub zwrotu towarów, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest identyczny jak przy rejestracji Konta w Sklepie. Klienci podają następujące dane:

a) Adres e-mail;

b) Imię i nazwisko;

c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

d) Numer telefonu;

e) Numer konta bankowego;

f) W przypadku Przedsiębiorców dodatkowo nazwa firmy i nr NIP.

8. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego). Wszystkie wymienione dane są dalej zwane "Danymi dodatkowymi".

9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.

10. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a). Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań - w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar.

d) InPost S.A. 30-624 Kraków ul. Malborska 130 - w celu realizacji dostawy towarów

e) DPD Poland Sp. z o.o ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa - w celu realizacji dostawy towarów

f) Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.

11. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

a) kod śledzenia Google Analytics - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu oraz na potrzeby reklamy Adwords
§ 2

Wykorzystywanie zbieranych danych

1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Sklepie, dane Klientów wykorzystywane są w celu stworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie Dostawcy, z którym współpracuje Karolina-Sport.pl.

2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez elektroniczny system płatności, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy podmiotom odpowiedzialnym za transfer środków pieniężnych.

3. Dane dodatkowe mogą być wykorzystywane przez Sklep lub podmioty z nim współpracujące, wyłącznie w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

4. Dane klienta zostaną przekazane do podmiotów wspierających sklep w usługach logistycznych i spedycyjnych.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania;

 


§ 3

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

1. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Klienta żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych Klienta poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie w szczególności analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.


§ 4

Mechanizm Cookies, Adres IP

1. Sklep używa małych plików, nazwanych powszechnie "cookies" (pol. ciasteczkami). Zapisywane są one przez serwer Karolina-Sport.pl na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

2. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Karolina-Sport.pl produkty do indywidualnych potrzeb i preferencji osób odwiedzających Sklep. Daje to również możliwość opracowywania ogólnych statystyk dotyczących działalności Sklepu.

3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń użytkowników Sklepu, z którego odwiedzają Sklep i dokonują w nim czynności prawnych. Tę drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników Sklepu wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Celem dodatkowego zabezpieczenia użytkownicy sieci internet mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do ich urządzeń. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

4. Karolina-Sport.pl może gromadzić adresy IP użytkowników Sklepu. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. Adres IP jest wykorzystywany przez Karolina-Sport.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
§ 5

Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Karolina-Sport.pl

2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, w szczególności podmiotom uczestniczącym bezpośrednio przy:

- realizacji zamówień w Sklepie

- marketingu produktów i usług Sklepu

- analizie danych zbieranych od użytkowników Sklepu

Dane Klientów mogą być przekazane odpowiednim organom ścigania, na ich wniosek, bez poinformowania Klienta o takiej sytuacji. Sklep nie przekazuje danych Klientów organom ścigania bez ich wniosku o udostępnienie takich danych. W przypadku sytuacji spornych sprawy mogą zostać zgłoszone i rozstrzygnięte poprzez Europejską Platformę Rozwiązywania Sporów online (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL)

3. Karolina-Sport.pl zapewnia użytkownikom Sklepu, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Sklepie lub zawiadomić obsługę Sklepu o chęci dokonania takiej zmiany. Obsługa Sklepu wykona ją na wniosek użytkownika bezpłatnie i w możliwie szybkim czasie od zgłoszenia. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Karolina-Sport.pl może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Karolina-Sport.pl roszczeń od danego Klienta.4. Dane Klienta będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


§ 6

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

1. Na podstawie RODO Klient na prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych;

- żądania sprostowania swoich danych osobowych;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

- żądania przenoszenia danych osobowych

2. Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Klienta zgody przed jej cofnięciem.

3. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


§ 7

Zabezpieczenia

1. Karolina-Sport.pl stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Karolina-Sport.pl zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z przepisami prawa i zasadami dobrego współżycia społecznego.

2. Dane osobowe w Karolina-Sport.pl są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku, gdy użytkownik posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób login lub hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Sklepie lub przypomnienie loginu i hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. W celu przypomnienia hasła należy przejść w Sklepie do ekranu logowania i kliknąć w przycisk "nie pamiętam loginu lub hasła". Pojawi się specjalne pole do wpisania adresu e-mail, na które od razu zostanie wysłane przypomnienie. W celu zmiany hasła, prosimy zalogować się do Konta Klienta w Sklepie i postępować według tam znajdujących się instrukcji.

4. Karolina-Sport.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również publikowane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.


§ 8

Zmiany Polityki Prywatności

1. Karolina-Sport.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian pojawi się poniżej nowa data.

2. Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018.

2. Jakiekolwiek pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres sklep@karolina-sport.pl